Öý enjamlary aşhana ulanylyşy üçin täze dizaýn kiçi kiçi bişiriji

Gysga düşündiriş:

MZ-205 Ownuk kiçi tüwi bişiriji wtihgöze görünmeýän elektron displeý paneli dizaýnyuýgunlaşdyrýartebigy keramiki içki küýzeweposlamaýan polat 304 içki küýzesaglyk üçin islege bagly.Tüwi bişirip biler,az şeker tüwi (islege görä), çorba, porsy, palçykdan ýasalan tüwi, tort, ekt.bug bilen, ýyly saklaň, wagty öňünden kesgitläň.Al

Tüwi bişirijigaraşsyz galyndy desgasyhasaba alnan patentli zawodymyz tarapyndan.

Model belgisi:MZ-205

Esasy bölünişik:2L, 220 ~ 240V (100 ~ 120V islege bagly), 50 / 60Hz, 400W

Kabul ederlikli hyzmat: OEM / ODM, lomaý, söwda, sebit gullugy, ýeke-täk agentlik

Tölegiň şerti:T / T, L / C, Alibaba söwda kepilligi, Paypal

Elýeterli nusga we 3 günüň içinde taýýar bolar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

jikme-jiklikler- (2)

MZ-205 Göze görünmeýän elektron displeý paneli dizaýny, 1300 at atylýan tebigy keramiki içki küýzäni saglyk üçin goşmaça himiki örtük we poslamaýan polat 304 içki küýzäni uýgunlaşdyrýar.Tüwi, az şeker tüwi (islege görä), çorba, porsy, palçykdan tüwi, tort, ekt bişirip biler.bug bilen, ýyly saklaň, wagty öňünden kesgitläň.

Tüwi bişiriji, bellige alnan patent bilen zawodymyz tarapyndan garaşsyz galyndy.

Pes şekerli köp funksiýaly akylly elektrik tüwi bişiriji keramiki bişiriji
Mini tüwi bişiriji ölçeg käsesi we tüwi çemçe
jikme-jiklikler-6

Aýratynlyklary

Materiallar PP Plastiki bölekler;
Içki küýzegär däl keramiki örtük;
Poslamaýan polat 304 içki küýze (islege görä);
Poslamaýan polat 304 süzgüç sebedi
Göwrüm (L)

2.0L (1.0L)

Kuwwat (W)

400W

Naprýa .eniýe (V) 220 ~ 240V (100 ~ 120V bar)
Funksiýalar Süýji tüwi, az şeker tüwi (islege görä), çorba, porsy, palçykdan ýasalan tüwi, tort, bug, ýyly saklaň, wagt belläň
(Funksiýa menýulary müşderiniň islegi hökmünde düzedilip ýa-da çalşyrylyp bilner)
Garnituralar Bug, ölçeg käsesi, tüwi çemçe
Önümiň ululygy 265x240x205mm
Reňkler Panton belgisi ýa-da hakyky reňk nusgasy bilen islendik reňk
Bukja maglumatlary Içki köpükli 3 reňkli guty we 5 gatly güýçli karton goňur guty
Reňk gutusy üçin 1 sany;Karton guty üçin 4 sany
Karzyň mukdary (kompýuterler) 1x20GP: 1140
1x40GP: 2380
1x40HQ: 2780

Aýratynlyklary

jikme-jiklikler- (3)

Iň täze tüwi bişirijimizi, tagamyna zyýan bermezden sagdyn tüwi görnüşlerinden lezzet almak isleýänler üçin ajaýyp aşhana enjamy bilen tanyşdyrmak!Täze şekerli tüwi aýratynlygymyz, ganyň şeker derejesini dolandyrmaga synanyşýan, semizlik bilen göreşýän ýa-da horlanmaga synanyşýan her bir adam üçin tüwiňizdäki karb mukdaryny azaltmaga mümkinçilik berýär.

Kuwwatlylygy 3 litr bolan tüwi bişirijimiz, ähli ululykdaky maşgalalar üçin ajaýyp.Warmyly saklamak, tüwiňiziň ýyly bolmagyny we nahar bişirilenden soň birnäçe sagatlap iýmäge taýyn bolmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, duýgur ekran dolandyryş paneli we sanly displeý bilen nahar bişirmek wagtyny we beýleki sazlamalary aňsatlyk bilen düzüp we sazlap bilersiňiz.

Alýuminiý içki gapagy aňsat aýyrmak, şemaly arassalamagy we islendik jaýa amatly goşmaçany edýär.Hasaplaýjy funksiýa, ony sazlamaga we ýatdan çykarmaga, wagty we güýjüňizi tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Tüwi bişirijimiz, şeýle hem iýmit derejesindäki keramiki taýak däl örtülen içki küýze bilen enjamlaşdyrylandyr we islegiňize görä iýmit derejesindäki poslamaýan polat 304 içki küýzäni saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, Azyk derejeli PP bugly / kümüş 304 pes şekerli tüwi bug bugy sebedi we aňsat götermek üçin tutawaç goşduk.

Umuman aýdanyňda, az şekerli tüwi funksiýasy, ýeterlik kuwwatlylygy, ýyly işlemegi we ulanmagy aňsatlaşdyrýan aýratynlyklar, tüwi bişirijimizi islendik aşhana ajaýyp goşundy edýär, bu size we maşgalaňyza ýakymly we sagdyn tüwi görnüşlerini bişirmäge mümkinçilik berýär!

jikme-jiklikler- (4)
jikme-jiklikler- (6)
jikme-jiklikler- (7)

Pes şeker tüwi nähili işleýär?

jikme-jiklikler-14
jikme-jiklikler-13

1. Gatlakdaky nano taýak däl keramiki örtük

2. Çydamly berkitme gatlagyny geýiň

3. 1,8 mm galyňlykda alýumin garyndysynyň tizlik ýylylyk gatlagy

4. Poli energiýa geçirijilik gatlagy

5. Daşarky gatlakdaky Nano taýak däl keramiki örtük

jikme-jiklikler-15

Arza

jikme-jiklikler-8
jikme-jiklikler- (5)

Sorag-jogap

1. Biz kim?
2008-nji ýylda döredilen Zhongshan Changyi Elektrik Enjamlary, esasan akylly tüwi bişiriji, pes şekerli tüwi bişiriji, IH tüwi bişiriji, howa guradyjy we elektrik iýmit bugy öndürýän orta derejeli aşhana enjamlaryna we elektrik enjamlaryna üns berýän Hytaýdan hünärmen öndüriji.

2. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;
Iberilmezden ozal barlamak üçin müşderä köpçülikleýin köpçülikleýin sargyt hasabatyny berip biler.

3. Bazarymyzda satýan aýratyn agentlik edip bilerismi?
Elbetde, zerur bolsa müşderimiziň bazaryny gorap bileris.

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
- OEM we ODM elýeterli
- qualityokary hilli üýtgeşik dizaýn önümleri bilen üpjün etmek
- 24 sagat onlaýn onlaýn hyzmatlara jogap
- Logotipiňiz bilen çeper eserleriň dizaýny
- Wideo we suratlar bilen köpçülikleýin önümçilik
- AQL köpçülikleýin önümçilik barlagy we iberilmezden ozal müşderä hasabat hasabaty

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, EXW, gyssagly eltiş ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, HKD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Nagt.

Şahadatnama

nyşan-hormat1
hormat

Güýçli taraplarymyz

Korporatiw pelsepe

Adamlara sagdyn durmuş getiriň we önümlerimiz arkaly durmuş derejesini ýokarlandyryň.

Qualityokary hilli

CE / CB / EMC / LVD / RoHS / GS / KC tarapyndan tassyklanan önümiň hili ...

Biziň bazarymyz

Önümlerimiziň köpüsi Angliýa, Fransiýa, Italiýa, Koreýa, Singapur, Malaýziýa, Japanaponiýa, Wýetnam we ş.m. satylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: