Haryt amaly

amaly

Tüwi bişiriji

Zawodymyz tarapyndan öndürilen tüwi bişirijiniň kuwwatyny köp funksiýaly menýular maksady bilen 1.0L-den 5L-e çenli saýlap bolýar.Öýler, myhmanhanalar, restoranlar, kwartiralar, umumy ýaşaýyş jaýlary we ofisler ýaly dürli toparlaryň zerurlyklaryna laýyk gelýär.
Tüwi bişirijiniň şekeriniň pesligi (islege görä) tüwiniň uglewodlaryny azaldyp, ýokary gan şekerli sarp edijiler, semiz adamlar ýa-da horlanmak üçin sarp edijiler üçin sagdyn tüwi üpjün edip biler.

Howa guradyjy

Täze nesil howa sowadyjy MK-305 ulanylýan öýler, kwartiralar, umumy ýaşaýyş jaýlary we ofisler üçin amatly, köp bişirmek maksady bilen goşmaça esbaplary bar: gowurmak, gaty gowurmak, bug, gyzgyn küýze, desert we ş.m.

jikme-jiklikler- (15)
jikme-jiklikler-7
jikme-jiklikler-4

Elektrik iýmit bugy

15L Öý gatlagy aýrylýan bug panasy we görünýän örtükli öý elektrik iýmit bugy.Şol bir wagtyň özünde 1 ~ 3 gatlak bilen buglap bilýär, buglamak üçin täsirli we sensor duýgur dolandyryş paneli bilen alty sany deslapky menýu.Buglamak durmuş üçin has sagdyn!