Tehniki goldaw

deslapky hyzmat

Satuwdan öňki tehniki goldaw

1. Gözleg we gözleg inersenerlerimiz, ýerli bazary esasynda dürli ýurtlardan gelen müşderileriň isleglerine görä tüwi bişiriji we howa guradyjynyň işleýän menýu programmasyny sazlap bilerler.
2. Müşderiler ýerli önüm we energiýa netijeliligi şahadatnamasy üçin ýüz tutmaly bolsalar, müşderiler bilen sertifikasiýa standartlaryna laýyk gelýän mugt nusgalary bermek üçin hyzmatdaşlyk edip bileris.Şol bir wagtyň özünde, müşderi ýerli şahadatnamany oňat alýança tehniki goldaw berilýär.
3. Sargydyňyzy köpçülikleýin öndürmek bilen, işgärlerimiz önümçilik liniýasyndaky her önüme, ýygnamakdan taýýar önümlere çynlakaý çemeleşerler.Her taýýar önüm, önümiň hiliniň geçendigine göz ýetirmek üçin gaplamazdan ozal adaty funksional synagdan we howpsuzlyk barlagyndan geçer.

Satuwdan soňky hyzmatlar Tehniki goldaw

1. Müşderä 1-2 ýyl önümiň hiliniň kepilligini bermek.
2. Müşderiniň satuwdan soňky hyzmaty üçin 1% FOC ätiýaçlyk şaýlaryny bermek.
3. Müşderi çözülip bilinmeýän tehniki kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsa, wideo jaňlary islän wagtyňyz çözmäge kömek edip bilersiňiz.

hyzmatdan soň